O nás Program Galerie Kontakty Na co se ptáte

 

o školce - co je škola podporující zdraví - Převzato ze zdroje SZÚ

 

 o školce

 režim dne

 projekty

 dokumenty

 knihovna

 zápis

 nadstand. aktivity

 kalendář akcí

 jídelníček

 nástěnka

- Mateřská škola podporující zdraví je škola plná svobodných a zodpovědných dětí

- Užívá netradičních forem práce, převážně skupinové a individuelní, zohledňuje smíšené věkové složení dětí, které významně přispívá k sociálnímu zrání dětí. Pobyt dětí ve smíšeném oddělení přináší výrazné výsledky, děti jsou k sobě ohleduplnější, umí si vzájemně naslouchat, nevyskytují se projevy agresivity. Děti jsou komunikativní, jak k sobě, tak k dospělým a jejich chování se projevuje pozitivním laděním. Kvalitní výsledky děti dosahují ve vyjadřovacích schopnostech, umí se vyjádřit a zdůvodnit svůj postoj a rozhodnutí.

- Učitelky zde prokazují mimořádné schopnosti v oblasti empatie a uspokojování citových potřeb dětí. Při svém  výchovném působení vycházejí především z prožitků dětí, usilují o jejich aktivaci a samostatnost. V denních komunitních kruzích rozvíjejí komunikativní i sociální dovednosti a učí děti akceptovat druhé.


Proto, aby škola dosahovala výsledků se řídí těmito zásadami:

 1. Pečuje o podmínky pro pohodu a zdraví (uspokojuje individuální a vývojové potřeby dětí)

 2. Vytváří podmínky pro spontánní hru

 3. Poskytuje stravování podle pravidel zdravé výživy, pěstuje prospěšné stravovací návyky ve spolupráci s rodinou

 4. Posiluje a podporuje sebedůvěru dítěte i dospělých v MŠ

 5. Vytváří vztahy vzájemné důvěry, úcty, empatie,
  solidarity a spolupráce mezi všemi lidmi v mateřské škole i kolem ní

 6. Stanoví a dodržuje taková pravidla společně s dětmi pro uspořádání života a dne v MŠ (pokud děti tvoří pravidla společně, snáze je dodržují)

 7. Nabízí dětem pohodu věcného prostředí - kvalitní, vstřícné, podnětné, estetické a hygienické

 8. Učí děti vlastním prožitkem - volí způsoby výchovy ke zdraví takové, které jsou pro děti přirozené (děti situaci prožívají a tím se nejlépe učí)

 9. Úzce spolupracuje s rodinou, respektuje zvyklosti a přání rodiny

 10. Dbá o vytvoření pohody pro všechny zaměstnance

 11. Spoléhá na odpovědnost, odborné kompetence a zdraví způsob života a chování učitelky

 12. Spolupracuje s místními partnery, kteří jsou zainteresováni na programech podpory zdraví

  Společná pravidla v MŠ